Javni poziv Grada Čakovca za udruge u području kulture, tradicijske kulture i umjetnosti, otvoren do 15.11.

Objavljeno 2. studenoga 2022.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja kulture, tradicijske kulture i umjetnosti za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu, sukladno s:
– Pravilnikom o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 4/2016);
– Procjena potreba za određivanje prioritetnih područja Javnog poziva za 2023. godinu

U 2023. godini iz Proračuna Grada Čakovca samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15 i 37/21).

Na temelju pristiglih prijedloga, projekti i programi će se sufinancirati proračunskim sredstvima Grada Čakovca, ovisno o ocjenama ocjenjivačke komisije te sredstvima koja će se osigurati u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna (132,72 eura), a najveći iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna (26.544,56 eura). Tečaj konverzije kuna u euro koji se primjenjuje za izračune je 7,53450.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 3 (tri) projekta ili programa u okviru ovog javnog natječaja.

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka:

Jačanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, poticanje uključivanja građana i njihovog aktivnog sudjelovanja u kulturnom i umjetničkom životu, suradnja sa srodim organizacijama u zemlji i inozemstvu, očuvanju tradicijske kulture i kulturnog povijesnog nasljeđa, uključivanje djece i mladih u rad udruga s područja kulture, umjetnosti i tradicijske kulture, ekonomičnost, kontinuitet u djelovanju predlagatelja projekata i programa, odnosno kontinuirano uspješno održavanje manifestacija.   

Udruge sukladno s ovim Javnim pozivom mogu prijaviti projekt za sljedeća područja:

  1. Izdavačka djelatnost – uključuje poticanje izdavačke djelatnosti te otkup knjižne građe za potrebe Grada Čakovca, predškolskih i osnovnoškolskih ustanova i knjižnica.
  2. Organizacija kulturnih i umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja  – uključuje sufinanciranje organizacije događanja na području Grada Čakovca u području umjetnosti, kulture i tradicijske kulture.
  3. Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima iz glazbeno-scenskih umjetnosti, tradicijske kulture i audio-vizualnih umjetnosti – uključuje sufinanciranje odlaska na smotre i natjecanja u zemlji izvan područja Grada Čakovca i inozemstvu
  4. Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine – uključuje sufinanciranje izložbi, promocija, radionica, javnih nastupa, inovativnih umjetničkih praksi, snimanje nosača zvuka, video uradaka, odlaska na izlete.
  5. Projekti i programi ustanova u kulturi – uključuje sufinanciranje projekata i programa ustanova u kulturi koji se ne financiraju putem redovnog rada
  6. Promicanje kulturnog amaterizma u mjesnoj samoupravi – uključuje sufinanciranje projekata i programa udruga koje su usmjerene isključivo na provedbu aktivnosti u mjesnim odborima i gradskim kotarevima ili su od interesa za njihove stanovnike
  7. Javne manifestacije – uključuje sufinanciranje manifestacije koje se održavaju na području Grada Čakovca, a koje su od posebnog interesa za promociju Čakovca kao grada kulture i umjetnosti

Javni poziv

Grad Čakovec

Copyright © 2024. TZMZ | Sva prava pridržana
magnifiercrossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content